Privacy policy

Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden. De Wbp geeft de burger meer rechten. De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn/haar perDe burger mag eigen gegevens inzien en corrigeren en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. 

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer plichten. Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is, of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn/haar gegevens (gaan) doen. De Wbp is niet van toepassing op gegevensverwerking voor persoonlijk of huiselijk gebruik. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten. 

Recht op vergetelheid 

Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen. 

Recht op dataportabiliteit 

Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. 

Muzus heeft een Data Protection Officer aangesteld om de rechten van participanten te waarborgen. Daarnaast houdt zij ook toezicht op de naleving van wetten. 

De Autoriteit Persoonsgegevens 

ziet er, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG, als onafhankelijke instantie op toe, dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.