Menu
Menu

Kenniskompas tot Kopkraker

Een project voor Kennisplatform Werk en Inkomen en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Kopkrakers geeft klant­managers een di­lem­ma met twee keuze­opties. Zo kom je in aan­raking met nieuwe werk­wijzen en kies je degene die volgens jou het beste past. In de maan­de­lijkse inter­visie komt de afdeling samen om de stem­resul­taten te be­spre­ken en te re­flec­teren op de huidige manier van werken.

Klant­managers bij ge­meen­ten en het UWV zijn maken zich hard om klanten goed te be­ge­leid­en naar werk. Maar hoe kun je hen beter onder­steunen in het maken van keuzes gebaseerd op evidence based practice (EBP)? Dus op weten­schap­pelijk onder­zoek, be­hoef­ten van klanten én ervaringen van andere pro­fes­sionals.

In Kopkrakers krijg je een dilemma voorgeschoteld: ‘Je hebt een klant met een lastige situatie, wat zou jij doen?’

Muzus keek mee op de werk­vloer en deed diepte-interviews met mede­werkers van het UWV en gemeenten. Aan de hand van onder­zoek en de input van de 30 stake­holders tijdens de Co-Creation Jam kwamen we tot het concept Kopkrakers: een laag­drempelige manier om het gesprek te sti­muleren over huidige werk­wijzen.

  • Spoorsingel 23
  • 2613 BE Delft